19 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานส่งมอบบ้าน”บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี” ให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 (36 ปีมุกดาหาร:36 ครัวเรือน) ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเครือข่าย กทบ.จังหวัดมุกดาหาร ได้สนับสนุนวัสดุปัจจัยการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจนฯ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 ครัวเรือน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ณ เขตพื้นที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

20 มิถุนายน 2561 /

06:40 น.

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๒ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทรายราษฏร์ประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

20 มิถุนายน 2561 /

06:24 น.

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมและนำเรียนข้อมูลในบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทรายราษฏร์ประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

20 มิถุนายน 2561 /

06:19 น.

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะติดตามและประเมินผลการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร นว.พช.ปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตาม ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา

20 มิถุนายน 2561 /

06:13 น.

18 มิ.ย.61 เวลา 13.30-17.10 น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ สนง.พมจ.มุกดาหาร

18 มิถุนายน 2561 /

22:09 น.

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร

18 มิถุนายน 2561 /

22:07 น.

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจั้งหวัดมุกดาหาร ในฐานะเลขานุการฯ นำเรียนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

18 มิถุนายน 2561 /

22:06 น.

18 มิ.ย.61 เวลา 13.30-17.10 น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ สนง.พมจ.มุกดาหาร

18 มิถุนายน 2561 /

22:05 น.

18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30น. พล.ท.ณรงค์ สบายพร ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานประชุมประเมินผลการสถาปนาเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้าย ของ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

18 มิถุนายน 2561 /

21:46 น.