12 มีนาคม 2561 เวลา นางศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมงานการจัดมหกรรม OTOP ในระหว่างวันนี้ 20-24 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และการจัดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2561 ณ ด้านในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในการเตรียมการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

13 มีนาคม 2561 /

16:24 น.

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ สพจ.มุกดาหาร ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conferrenc) โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดการประชุม จากกรมการพัฒนาชุมชน

13 มีนาคม 2561 /

16:23 น.

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

13 มีนาคม 2561 /

16:19 น.

9 มีนาคม 2561 เวลา 14.20น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 เยี่ยมชม พร้อมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของฝากของที่ระลึก ในงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว ตามโครงการท่องเที่ยวสนุกสุขใจด้วย Smart Village Smart Otop จัดงานระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ

12 มีนาคม 2561 /

11:21 น.

๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย งานตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

09 มีนาคม 2561 /

13:34 น.

๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางสวนสวรรค์ วังวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ที่เสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ พนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ บ้านเหล่าน้อย ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

09 มีนาคม 2561 /

13:32 น.

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร

08 มีนาคม 2561 /

11:15 น.

๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบสื่อ” ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

08 มีนาคม 2561 /

11:07 น.

๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งานตามนโยบายรัฐบาล งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่งานตามบทบาทหน้าที่ภารกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

07 มีนาคม 2561 /

09:56 น.