29 พ.ย.2561 เวลา 09.30น. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานที่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และความพร้อมของชุมชน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเสนอขอจัดตั้งโรงเรียน OTOP ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าบ้านภู อ.หนองสูง

30 พฤศจิกายน 2561 /

10:06 น.

27 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับทราบการปฏิบัติร่วมกันและเตรียมการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

28 พฤศจิกายน 2561 /

10:19 น.

27 พ.ย.2561 เวลา 09.30น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในการประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

28 พฤศจิกายน 2561 /

10:18 น.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร “morning brief” เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจ และวางแผนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

27 พฤศจิกายน 2561 /

11:02 น.

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวง/กรมและจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในภาคเช้า เวลา 09.00 น. ดำเนินการในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ดำเนินการในพื้นที่อำเภอดอนดอนตาล โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

27 พฤศจิกายน 2561 /

10:02 น.

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00น. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับ/เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 9 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ในการนี้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้ง 7 อำเภอ ได้นำกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 104 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

26 พฤศจิกายน 2561 /

11:35 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.30น.นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ/เปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่9 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรัตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ของฝากของที่ระลึก ในการนี้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารทั้ง7อำเภอ ได้นำกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 กลุ่มเข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมเอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร

26 พฤศจิกายน 2561 /

10:35 น.

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี “เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้” โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.พช. และผู้นำชุมชน ในการปฏิบัติงานการออกร้านแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมในงานครั้งนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ..ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

26 พฤศจิกายน 2561 /

10:34 น.