6 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมส่วนราชการหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร

07 กันยายน 2561 /

11:07 น.

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวการจัดงาน 36 ปี มุกดาหาร เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 นี้ และประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พญานาค 9 องค์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

06 กันยายน 2561 /

11:41 น.

วันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018) และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และบุคลากรในสังกัด เข้ารับประกาศเกียรติบัตรและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

04 กันยายน 2561 /

16:34 น.

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติมโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสนับสนุนเมนูอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

04 กันยายน 2561 /

16:31 น.

๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติมโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสนับสนุนเมนูอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

04 กันยายน 2561 /

11:31 น.

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑,๒ และตอนกลาง ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในภาคเช้า นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดนครพนม”และในภาคบ่าย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะและบรรยาย ในหัวข้อ “Look Forword : การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน” ณ ห้องประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

30 สิงหาคม 2561 /

18:18 น.

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลังแม่น้ำโขงสูงขึ้นรอบที่สอง ให้เตรียมพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 จากนั้นในเวลา 09.30 น. เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ข้อราชการต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุม

30 สิงหาคม 2561 /

18:16 น.