รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมการนำเสนอโครงการ ส่วนที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 มกราคม 2563 /

13:09 น.

นายสุวิทย์ จันทร์วร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ราษฏรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

22 มกราคม 2563 /

16:28 น.