๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

22 กุมภาพันธ์ 2561 /

22:49 น.

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเรียนข้อมูลในบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

22 กุมภาพันธ์ 2561 /

22:44 น.

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญและงานตามบทบาทภารกิจในการยกระดับและพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

10:29 น.

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

10:19 น.

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง”กองทุนแม่ของแผ่นดินและการเอาชนะตนเอง” ให้กับผู้เข้าค่ายในนำไปประพฤติปฏิบัติในการเฝ้าระวังและร่วมกันป้องการการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

13 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:21 น.

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินการฝึกอบรมสำนึกดี บริหารดี การบริหารจัดการหนี้สถาบันการจัดการทุนชุมชน และบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อ “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”จากนั้นได้เดินทางไป เยี่ยมกลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านคำพอก และให้แนวทางการจัดการด้านการตลาดแก่สมาชิก ณ บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง

13 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:21 น.

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นว.พช.และข้าราชการในสังกัด ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:31 น.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:28 น.

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและ นว.พช.ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:26 น.