วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ และพนักงานกองทุนฯ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 3/2561 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

23 พฤษภาคม 2561 /

11:48 น.

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2561 เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๔ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

23 พฤษภาคม 2561 /

11:45 น.

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมและนำเรียนข้อมูลในบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

23 พฤษภาคม 2561 /

11:44 น.

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนักจัดการทั่วไป ออกนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน งานนโยบายสำคัญเร่งด่วน และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในการนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายให้กับพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมกันดำเนินการ โดยติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอีในภาคเช้าและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูงในภาคบ่าย

23 พฤษภาคม 2561 /

09:12 น.

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๗.๓๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีเรือนจำจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น และนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. องค์กรเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

23 พฤษภาคม 2561 /

09:08 น.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

21 พฤษภาคม 2561 /

17:17 น.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับทีมที่ปรึกษาสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณให้สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการฯ

21 พฤษภาคม 2561 /

17:16 น.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไปประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพาลุกา หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกจากนางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชนบ้านพาลุกาเป็นอย่างดียิ่ง

21 พฤษภาคม 2561 /

17:14 น.

18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 19 พฤษภาคม ของทุกปี อันเป็นวันที่เคารพของทหารเรือไทยในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐาน พัฒนากิจการกองทัพเรือไทย พร้อมกับขนานนามพระองค์ท่านว่าเป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธี ณ สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.) อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

19 พฤษภาคม 2561 /

12:59 น.