โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

นายสุระชาติ พรหมดิเรก

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเกษม รัตนบุรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)