โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

นายสุระชาติ พรหมดิเรก

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยพร เขิมขันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)