นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.      

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร                นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ conference โดย นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน   โดยมีประเด็นที่ประธานได้แจ้งในที่ประชุมให้รับทราบ   ตามประเด็นดังนี้

  1. มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น สวมเสื้อผ้าแขนยาว เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคในอากาศ ส่งเสริมจัดหาวิทยากรสอนการเย็บหน้ากากอนามัยใช้เองในครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อการบริโภคในระยะเวลาสั้น

2.รายงานผลความก้าวหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้ัอ โรค COVID-19

  1. สำรวจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
  2. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างวิถีการสวมผ้าไทยให้เป็นที่นิยม เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

5.ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ตรงตามความเป็นจริง การดำเนินงานต้องตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  1. ดำเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ปราชญ์ที่เข้าร่วมอบรมและดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล

7.สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมฯ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

  1. ประเด็นหารืออื่น ๆ เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ,การหารือปัญหาในข้อปฏิบัติ เช่น การดำเนินโครงการ การลดแบบรายงาน

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารจะนำนโยบายและข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)