มุกดาหาร สานพลังขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

 

มุกดาหาร สานพลังขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

                   นางสงวน  มะเสนา  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน( อช. ) ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน  21 คน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ  51 ปี  โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่วัดบ้านหนองผือ  ม.6  อ.หว้านใหญ่  โดยมีกิจกรรมหลากหลาย  อาทิเช่น กิจกรรมทางศาสนา (ทอดผ้าป่า),ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน จัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลงาน อช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ อช. กิจกรรมจิตอาสา แข่งขันขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ

                  ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร  พัฒนาการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึง งานอาสาพัฒนาชุมชน เป็นงานที่แสดงถึง ความเสียสละความสุขสบายหรือประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะเกิดขึ้น ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน และได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กำกับดูแลติดตามให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)