พัฒนาชุมชนมุกดาหาร เร่งมือรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางสาวพันสี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ออกติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอคำชะอี ทั้งนี้นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอคำชะอี มอบให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมติดตามในการจัดเก็บข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่  ภาพ/ข่าว โดย สพจ.มุกดาหาร CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)