วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 3/2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัย สรุปเส้นทางที่รับความเสียหายจากพายุและประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ทั้งนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 3/2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัย สรุปเส้นทางที่รับความเสียหายจากพายุและประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ทั้งนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)