วันที่ 4 กันยายน 2562 นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ติดตามหนี้ค้างชำระตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 การติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ติดตามหนี้ค้างชำระตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 การติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)