วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้าร่วมโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ ในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งในโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) มีการนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ มีการประกวดทั้งระดับหน่วยงานและบูทนิทรรศการ พร้อมทั้งกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสัมมนา ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน และลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันที่​ ๔ กันยายน​ ๒๕๖๒ นางสงวน​ มะเสนา พัฒนาการจังหวัด​มุกดาหาร​ มอบหมาย​ให้นายลภน​พัฒน์​ ไวศิษ​ฎ​์สกุล​ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชน​ปฎิบัติการ​ เข้าร่วมโครงการ​ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน​ (KM​ Market)​ กิจกรรม​ที่​ ๒​ เสริมสร้างแรงจูงใจ​ในการจัดการความรู้​ ระหว่างวันที่​ ๒ – ๔​ กันยายน​ ๒๕๖๒​ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ เป็นประธานฯ​ ในโครงการฯ​ ดังกล่าว​ ซึ่งในโครงการ​ตลาดนัดความรู้​งานพัฒนาชุมชน​ (KM​ Market) มีการนำเสนอองค์​ความรู้​ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน​ ประจำปี​ ๒๕๖๒​ มีการประกวดทั้งระดับหน่วยงานและบูทนิทรรศการ​ พร้อมทั้งกิจกรรม​ถอดบทเรียนการจัดการความรู้​ กรมการพัฒนาชุมชน​ ณ ห้องสัมมนา​ ๓๐๐๓​ ชั้น​ ๓​ กรมการพัฒนาชุมชน​ และลานอเนกประสงค์​ ชั้น​ ๒​ อาคารรัฐ​ประศาสนภักดี​ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

(Visited 1 times, 1 visits today)