วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร โดยเครือข่ายนักจัดรายการ เพื่อนำเสนอผลงาน ข่าวสาร การดำเนินงาน ในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้รับทราบ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นทึ่รู้จักและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.มุกดาหาร) ความถี่ 99.25 เมกะเฮิร์ต

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร โดยเครือข่ายนักจัดรายการ เพื่อนำเสนอผลงาน ข่าวสาร การดำเนินงาน ในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้รับทราบ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นทึ่รู้จักและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.มุกดาหาร) ความถี่ 99.25 เมกะเฮิร์ต

(Visited 1 times, 1 visits today)