วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร “afternoon brief” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารชั้น 1

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร “afternoon brief” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)