วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งานนโยบายสำคัญของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งานนโยบายสำคัญของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

(Visited 1 times, 1 visits today)