วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุระชาติ พร หมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นย้ำการนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้เป็นแนวทางให้แก่ประชาชนต่อไป พร้อมนี้ นายสุระชาติ พร หมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕

(Visited 1 times, 1 visits today)