วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาสที่ ๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาสที่ ๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

(Visited 1 times, 1 visits today)