วันที่ ๗ พฤศจิกายน 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 (ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด/ป้องกันจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ดำเนินการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในระดับจังหวัด ภาคเช้า ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินห้วยกอก ม.4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล

วันที่ ๗ พฤศจิกายน 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 (ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด/ป้องกันจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ดำเนินการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในระดับจังหวัด ภาคเช้า ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินห้วยกอก ม.4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล

(Visited 1 times, 1 visits today)