วันที่ ๖ พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561(ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด/ป้องกันจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ดำเนินการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในระดับจังหวัด ภาคเช้า ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ ภาคบ่าย ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง

วันที่ ๖ พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561(ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด/ป้องกันจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ดำเนินการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในระดับจังหวัด ภาคเช้า ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ ภาคบ่าย ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)