5 พ.ย.2561 เวลา 10.00น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561(ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด/ป้องกันจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ดำเนินการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในระดับจังหวัด ณ ศาลาวัดบ้านคำบก ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดให้มีกิจกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปี

5 พ.ย.2561 เวลา 10.00น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561(ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด/ป้องกันจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/นักวิชาการพัฒนาชุมชน) ดำเนินการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในระดับจังหวัด ณ ศาลาวัดบ้านคำบก ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดให้มีกิจกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)