วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.45 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร และเน้นย้ำประเด็นด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า บ้านเมืองสะอาด มีความมั่นคงสามัคคี ฯลฯ แก่ทีมงาน พช.มุกดาหาร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและรับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจ ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.45 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร และเน้นย้ำประเด็นด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า บ้านเมืองสะอาด มีความมั่นคงสามัคคี ฯลฯ แก่ทีมงาน พช.มุกดาหาร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและรับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจ ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)