วันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018) และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และบุคลากรในสังกัด เข้ารับประกาศเกียรติบัตรและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

วันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018) และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และบุคลากรในสังกัด เข้ารับประกาศเกียรติบัตรและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)