3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ทั้งนี้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายธีรเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ ณ ตลาดต้นตาล อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น

3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ
ทั้งนี้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายธีรเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ
ณ ตลาดต้นตาล อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)