วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามแนวทางและพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะเลขานุการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามแนวทางและพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะเลขานุการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)