๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เขตพื้นที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานส่งมอบบ้าน”บ้านสร้างสุข มุกดาหาร ๓๖ ปี” หลังที่ ๖ และ ๗ ให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ (๓๖ปีมุกดาหาร:๓๖ ครัวเรือน) ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเครือข่าย กทบ.จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนวัสดุปัจจัยการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๒ ราย/ครัวเรือน ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจนฯ จังหวัดมุกดาหาร วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พอ.หว้านใหญ่ พร้อมทีมงาน สพอ.หว้านใหญ่ และเครือข่าย พช. เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เขตพื้นที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานส่งมอบบ้าน”บ้านสร้างสุข มุกดาหาร ๓๖ ปี” หลังที่ ๖ และ ๗ ให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ (๓๖ปีมุกดาหาร:๓๖ ครัวเรือน) ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเครือข่าย กทบ.จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนวัสดุปัจจัยการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๒ ราย/ครัวเรือน ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจนฯ จังหวัดมุกดาหาร วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พอ.หว้านใหญ่ พร้อมทีมงาน สพอ.หว้านใหญ่ และเครือข่าย พช. เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)