๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายวรุฒิ กงนะ นักจัดการทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงรายละเอียดการจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวชี้วัดด้านที่ ๒ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายวรุฒิ กงนะ นักจัดการทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงรายละเอียดการจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวชี้วัดด้านที่ ๒ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)