๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับชมการถ่ายทอด การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ทางระบบทีวี พช.

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับชมการถ่ายทอด การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ทางระบบทีวี พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)