๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับทีมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจและงานนโยบายสำคัญ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับทีมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจและงานนโยบายสำคัญ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(Visited 1 times, 1 visits today)