วันพุธที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการและพนักงานในสังกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการและพนักงานในสังกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)