๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ สพจ.มุกดาหาร ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conferrenc) โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดการประชุม จากกรมการพัฒนาชุมชน

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ สพจ.มุกดาหาร ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conferrenc) โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดการประชุม จากกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)