๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย งานตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย งานตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)