๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินการฝึกอบรมสำนึกดี บริหารดี การบริหารจัดการหนี้สถาบันการจัดการทุนชุมชน และบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อ “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”จากนั้นได้เดินทางไป เยี่ยมกลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านคำพอก และให้แนวทางการจัดการด้านการตลาดแก่สมาชิก ณ บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินการฝึกอบรมสำนึกดี บริหารดี การบริหารจัดการหนี้สถาบันการจัดการทุนชุมชน และบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อ “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”จากนั้นได้เดินทางไป เยี่ยมกลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านคำพอก และให้แนวทางการจัดการด้านการตลาดแก่สมาชิก ณ บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง

(Visited 1 times, 1 visits today)