ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นในการรับรองผลการพัฒนาตนเองและพิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ปี 2562 กลุ่มเป้าหมายในการประชุม ประกอบด้วย ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ 4 ประเภท 28 หน่วยนับ ,คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ , คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน รวม 55 คน ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ สพจ. มุกดาหาร ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

13 กันยายน 2562 12:03 น.

11 กันยายน 2562 นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาแผนงาน/โครงการ งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14,570,000 บาท ในส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร(กรมการพัฒนาชุมชน) ได้เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวงเงินดังกล่าว ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอคำชะอี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

13 กันยายน 2562 12:01 น.

นางสงวน มะเสนา

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

Variety

รายงานการประชุม พช.มุกดาหาร