ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2560 / 09.04 น.

๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวนฤมล พื้นแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ชี้แจงให้ความรู้ถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ณ ห้องกระดุมทอง โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวนฤมล พื้นแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชน [...]

22 กันยายน 2560 / 08.05 น.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ [...]

22 กันยายน 2560 / 08.02 น.

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้ ว่าที่ ร.ต.สมนึก จิตอามาตย์ นว.พช. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ( สวท.มุกดาหาร) คลื่นความถี่ 99.25 MHz ทั้งนี้เป็นรายการวิทยุที่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการภายในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักจัดรายการภาครัฐ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข่าวสารของทางราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

๒๒ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พ [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

29 สิงหาคม 2560 / 15.53 น.

สอบราคาจ้างผลิต สารคดี สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรท่องเที่ยว สนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ดาวน์โหลด

18 สิงหาคม 2560 / 10.39 น.

โ่ครงการจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

ดาวน์โหลด

18 สิงหาคม 2560 / 10.33 น.

โครงการจ้างออกแบบและจัดทำ Brand หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

ลิงค์แบนเนอร์