ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และ 11 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งานนโยบายสำคัญ งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานในบทบาทภารกิจให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1

14 พฤษภาคม 2562 21:32 น.

นายสุระชาติ พรหมดิเรก

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร(รกท.) -สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

Variety

รายงานการประชุม พช.มุกดาหาร